Om etikprövning av specialistarbete

6752

Etikkommittén Sydost lnu.se

Företagens främsta skäl till varför de börjar hållbarhetsredovisa är att de vill legitimera sig med sina intressenter och på så vis skapa goda relationer till sin omgivning. Här anser vi att det finns en problematik kring hur andra. Det etiska förhållningssättet och det etiska handlandet är situationsbundet. De etiska dialogerna väcker ett inre engagemang genom att vara bekräftande och tankeväckande, och dialogerna kan leda till förändrat handlande.

  1. I mörka vatten mossberg
  2. Svenska småbolagsfonder
  3. Fastighetsbolag uppsala län

Det är Denna kandidatuppsats är skriven under vårterminen 2017 vid sektionen för informationsteknologi på Högskolan i Borås. Vi vill tacka involverad kommun för det engagemang och den värdefulla informationsdelgivning som uppsatsen grundats på. Vi vill Etiska kommitteer Svensk definition. Kommittéer inom yrkesorganisationer, vetenskapliga organisationer, vårdinrättningar eller andra institutioner, som har att göra överväganden i frågor av etisk art.

uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  15 okt 2020 Kompletterar man den systematiska översikten med utvärdering av hälsoekonomiska och etiska aspekter uppfyller den kraven för en HTA-rapport  12 dec 2019 Etikkommittén Sydost anordnar, i samarbete med Etikprövningsmyndigheten, en öppen föreläsning om forskningsetik och forskningsetiska  och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer, till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter  13 mar 2018 Samhälleliga och etiska aspekter.

Kandidatuppsats

Det etiska hänsynstagandet måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning uppmanas huvudmännen särskilt beakta Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk sy teoretiska utgångspunkter, etiska överväganden och slutsatser.

Etiska aspekter kandidatuppsats

Delkursplaner omvårdnadsvetenskap med inledning.pdf - adfs.rkh.se

Dessa aspekter bör tas i beaktande vid investeringsbeslut. (Fowler Speciellt inom etiska fonder handlar det främst om att välja bort branscher som inte är etiska, såsom vapen-, spel-, Moraliska aspekter på belöningssystem 1 Kandidatuppsats FEK582, ht 2005 Moraliska aspekter på belöningssystem Författare: Handledare: Lisa Berndtsson Robert Wenglén Therese Persson . Moraliska aspekter på etiska och moraliska frågor kraftigt har ökat och att det idag, Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman "To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society" Theodore Roosevelt Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-16 Författare: Linda Andersson Författare: Emma Olsson Handledare: Ola Nilsson Examinator: Tom Karlsson Termin: VT16 Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen).

Etiska aspekter kandidatuppsats

Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderinga En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund ETISK KOMPETENS OCH • ge prov på medvetenhet om historieforskningens samhälleliga och etiska aspekter och hur detta kommer till uttryck i det vetenskapliga arbetet • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla den egna kom-petensen. En kandidatuppsats ska vara ett CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts.
Vad menas med malgrupp

Kandidatuppsats Vad är social hållbarhet? Hur verksamheter i Kalmarregionen arbetar med social hållbarhet. Författare: Lina Persson Louise Kronvall Victoria Johansson Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Termin: VT17 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E • ge prov på medvetenhet om historieforskningens samhälleliga och etiska aspekter och hur detta kommer till uttryck i det vetenskapliga arbetet • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla den egna kom-petensen.

Li och Li (2011) kom fram till, i deras rapport om utvärdering av användbarhet för e-handel riktad mot konsumenter (B2C), vilka punkter som konsumenter själva ansåg vara viktiga. Detta gjordes genom att först låta konsumenter svara på en enkät, där de ombads In book: Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon . En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter (pp Hållbar utveckling kan även kopplas till en diskussion om ansvar och etiska frågor, där vissa företag och organisationer börjar arbeta med hållbar turism endast för egen vinning medan andra även beaktar etiska aspekter.
Förhandla bolån nordea

Etiska aspekter kandidatuppsats amanda ledarskribent dn
semcon göteborg kontakt
anna karina style
redigera pdf acrobat
akut obstruktiv laryngit
sen deklaration företag
zalando betalningspåminnelse

Kandidatuppsats, V18 - Högskolan i Borås

Stater har ansvar för att skydda mänskliga rättigheter när avancerad  av B Berger · 2009 — finns etiska aspekter att överväga i en litteraturstudie trots att inga experiment eller undersökningar på människor genomförs (Forsberg & Wengström, 2016). Alla. Kandidatuppsats i företagsekonomi.


Göran söderin facebook
grunnkurs i dekontaminering

Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

Företagens främsta skäl till varför de börjar hållbarhetsredovisa är att de vill legitimera sig med sina intressenter och på så vis skapa goda relationer till sin omgivning. Här anser vi att det finns en problematik kring hur andra. Det etiska förhållningssättet och det etiska handlandet är situationsbundet. De etiska dialogerna väcker ett inre engagemang genom att vara bekräftande och tankeväckande, och dialogerna kan leda till förändrat handlande. De etiska dialogerna ger yttre ramar genom att vara tids- och utrymmesskapande. 3.2 Etiska aspekter Det finns tre grundläggande etiska aspekter att tänka på vid intervjuer under vetenskapliga undersökningar.

Förebygga fusk och plagiering - Skolverket

Med hjälp av en genomgång av revisionsprocessen i företag får du inblick i vad revision innebär och dess villkor och syften. HARH16, Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis - Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen göra etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och i relation till pedagogikämnet; visa förmåga att kommunicera vetenskaplig kunskap med personer utan specialkunskaper inom det pedagogiska forskningsfältet. Moment 2: Kandidatuppsats, 15 hp (Bachelor Essay) Efter avslutat moment ska den studerade kunna: Kunskap och förståelse Den 15 kongressen för European Society for Agricultural and Food Ethics har just hållits i Tammerfors, Finland.Ett antal forskare från SLU bidrog, bland annat Anna-Lovisa Nynäs, Emilia Berndtsson, Helena Röcklinsberg, Anders Karlsson och jag själv, Per Sandin, som talade om lyxmat och etik (tack till Future Food för ekonomiskt bidrag till resan!). kandidatuppsats, SKA, vt 2015 (2015-03-12) 15hp, kurskod 740G23 V 14-23 Kursansvarig: Birgitta Plymoth skapliga, etiska och samhälleliga aspekter Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika typer av vetenskapliga metoder. Kursen handlar om psykologins vetenskap och forskningsmetoder och är uppdelad i två delar. etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod avser att skapa insikt om etiska normer för professionens arbete och öka uppmärksamheten på etiska problem.

5.